Løft og transportutstyr

Me leverer diverse utstyr til løft og transport innan bygg og anlegg.
Transportstativ til frakt av huselement med sertifisering for godkjende løft opp til max 7500 kg

Våre stativ er og godkjend for løft/transport med hellikopter med maxvekt 6500kg


Me leverer lettare og enklare variantar utan løftegodkjenningar også.


Dersom du har særskilde ynskjer kan me konstruere og berekne dette for deg.